Protection of personal data

Uděluji dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon správcem, tj. společností Effective online s.r.o. se sídlem Radimova 2342/36,Praha 6 - Břevnov (dále jako „zpracovatel“).Svůj souhlas poskytuji pro účely zpracování nabídky poptaných služeb u společnosti NEW MEDIA GROUP s.r.o. (vlastník) tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky. Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky.Beru na vědomí, že správce je na moji žádost povinen poskytnout mi informaci o zpracování mých osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly mé osobní údaje zpřístupněny.Beru rovněž na vědomí, že mám právo požadovat po správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že bych zjistil nebo bych se domníval, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas uděluji na dobu 60 měsíců od jeho udělení.

Blog

Why to insulate? What are the options?

You have probably noted that during last years, many family houses and apartment houses are being insulated. Have you ever thought about the options and materials used for this? And have you ever thought of the reason for it?

Securing property against burglars

Who has experienced any burglary or a break-in into his house knows how uncomfortable it is. Who has not experienced it wishes not to find out. PC, TV, mobile phone, money….but you can also lose things that are not only valuable but also very close and in