Advertising regulation

Obecná ustanovení

Společnost NEW MEDIA GROUP, s. r. o., se sídlem: Budějovická 778/3 140 00 Praha 4 Česká republika, IČ: 26 12 46 11 a DIČ: CZ26124611. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 72282 (dále „Provozovatel“) je provozovatelem internetového realitního portálu (dále „Server“), který je dostupný na adrese (URL) https://www.prazskereality.cz/ a https://www.praguerealestate.cz/ (dále také jen „Služba“).

Provozovatel poskytuje třetím osobám přístup k uživatelskému rozhraní Administrace (dále „Partnerské sekce, administrace“), která slouží pro vkládání a editaci jednotlivých nabídek nemovitostí a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky nemovitostí.

Objednatelem placené inzerce na Službě je:

a)    fyzická osoba nebo

b)    fyzická osoba či právnická osoba, která podniká pod vlastním identifikačním číslem (IČO) v realitní činnosti na realitním trhu a aktivně zprostředkovává prodej či pronájem nemovitostí na základě smluvního vztahu s majitelem nemovitosti

(dále „Objednatel“), a to za podmínky, že si tyto osoby aktivovaly přístup do Partnerské sekce, jejichž prostřednictvím lze zadávat inzerci na stránkách Služby.

Partnerská sekce – Administrace

a)    Partnerská sekce slouží k samoobslužnému vkládání a úpravám jednotlivých inzerátů. Pro přihlášení do partnerské sekce je Inzerentovi poskytnuto přihlašovací jméno a heslo.

b)    Obsah inzerce je vkládán do partnerské sekce v českém a anglickém jazyce v souladu s pravidly českého jazyka a britské angličtiny.

c)    V obsahu inzerce nesmí být zveřejňovány odkazy na konkurenční inzertní servery.

d)    Inzerent je povinen vkládat inzeráty do správné kategorie, podle typu nemovitosti a do 48 hodin aktualizovat jakékoli změny nebo údaje.

e)    Inzerent je povinen při zadávání inzerátu do partnerské sekce vyplňovat povinné položky a popis nemovitosti. V popisu nemovitosti se nesmí opakovat údaje, které jsou už vyplněny v kolonkách.

f)    Inzerent je dále povinen zařazovat odpovídající údaje do příslušných kolonek a nevyužívat kolonky ke zveřejňování kontaktních informací na osoby, firmy nebo webové stránky. Inzerent je povinen v místě pro fotografii realitního makléře či fotografie nemovitosti uvádět pouze fotografie k tomuto účelu a nevyužívat je k jiným reklamním účelům (logo realitní kanceláře atp.).

g)    Inzerent je povinen v inzerátech uvádět pouze pravdivé informace, včetně ceny nemovitosti, výši provize, DPH, fotografie a zařazení do příslušné kategorie, nebo podkategorie podle typu nemovitosti. 

h)    U fotografií je logo společnosti nabízející nemovitost povoleno pouze jako vodoznak, nikoliv jako součást fotodokumentace. 

i)    Inzerent nesmí vkládat nebo importovat do partnerské sekce duplicitní nabídky s pozměněnou cenou, popisem nemovitosti, nebo s jakoukoliv odchylkou. 

j)    Inzerent nesmí opakovaně mazat a znovu importovat duplicitní nabídky.

k)    Inzerent nesmí zveřejňovat nabídky nemovitostí, které nevlastní nebo ke které nemá oprávnění ji inzerovat na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy, nebo na základě jiného dokumentu, podepsaného s vlastníky inzerované nemovitosti. Za obsah inzerátů na serverech odpovídá Inzerent. Společnost NEW MEDIA GROUP s.r.o. (vlastník a provozovatel) ani společnost Effective online s.r.o. (správce a obchodní partner) není povinna obsah kontrolovat.

l)    Objednatel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o inzerci před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

Inzerce a nabídky

Společnost NEW MEDIA GROUP s.r.o. (vlastník a provozovatel) a společnost Effective online s.r.o. má právo kontrolovat obsah v souladu s právními předpisy České republiky. A na základě kontroly omezit celou inzerci nebo odstranit nevyhovující inzerát. 

a)    Inzerát nesmí obsahovat: 

    Kontaktní údaje, URL, ceny, odkazy v popisu inzerátu.

    Totožné inzeráty pod jinými ID.

    Účelově měněnou cenu nemovitosti.

    Fotografie zkopírované, neautorizované od jiných uživatelů.

    Fotografie, které obsahují jakékoliv rušivé nebo zvýrazňující prvky.

    Fotografie nestandardního formátu.

    Slova psaná verzálkami (pokud se nejedná o oficiální zkratky psané verzálkami v souladu s českým pravopisem).

    Více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera).

    Tázací, zvolací a rozkazovací věty.

    Nadměrnou interpunkci, HTML značky, opakování slov/frází.

    Superlativy a zmínky o kvalitě dané společnosti.

    Obchodní sdělení, reklamu či poznámky o konkurenci

b)    Inzeráty je možné vkládat manuálně nebo importovat dávkou. Společnost NEW MEDIA GROUP s.r.o. (vlastník a provozovatel) ani společnost Effective online s.r.o. neručí za aktuálnost, validitu nebo chybovost veškerých inzerátů, které jsou nahrané importem nebo vloženy manuálně. Při problému s importem je vždy nutné kontaktovat poskytovatele Vašeho realitního softwaru nebo developera, který Vám importní můstek programoval.

c)    Import inzerátu je podporován realitním softwarem Realko, MAXIS, iRest, Urbium, ReeGo  Poski,  RealMan. Technickou specifikaci, kterou můžete použít pro vlastní vývoj můstku najdete na odkaze https://prazskereality.cz/importni-rozhrani-dokumentace

d)    Společnost NEW MEDIA GROUP s.r.o. (vlastník a provozovatel) a společnost Effective online s.r.o. má právo do fotografie přidat vlastní vodoznak.,

e)    Společnost NEW MEDIA GROUP s.r.o. (vlastník a provozovatel) a společnost Effective online s.r.o., má právo Inzerentovi inzerci pozastavit, ukončit či vyřadit inzeráty, odepřít přístup do partnerské sekce z důvodu závažného porušení některého z Pravidel inzerce, nebo z důvodu opakovaného porušování méně závažného bodu z Pravidel inzerce.

Následky opakovaného porušení povinností Objednatelem

a)    V případě prvního porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. Inzerce a nabídky těchto Pravidel ze strany Objednatele, je Objednateli ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat s tím, že je mu poskytnuta lhůta k nápravě 48 hodin od odeslání výzvy.

b)    V případě druhého porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 5 a odst. 8 těchto Podmínek ze strany Objednatele, je mu ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat do 24 hodin od odeslání výzvy.

c)    V případě třetího porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. Inzerce a nabídky těchto Pravidel ze strany Objednatele, je mu ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat do 24 hodin od odeslání výzvy s tím, že pokud povinnosti do této lhůty porušovat nepřestane, je Provozovatel oprávněn inzerci Objednatele pozastavit na dobu 5 dnů ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty k nápravě.

d)    V případě čtvrtého porušení jakékoli povinnosti uvedené v čl. Inzerce a nabídky těchto Pravidel ze strany Objednatele, je mu ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat do 24 hodin od doručení výzvy s tím, že pokud povinnosti do této lhůty porušovat nepřestane, je Provozovatel oprávněn inzerci Objednatele pozastavit na dobu 10 dnů ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty k nápravě.

e)    V případě, že Objednatel poruší povinnost uvedenou v čl. Inzerce a nabídky těchto Pravidel popáté, je Provozovatel oprávněn inzerci pozastavit.

Pokud by i přes porušení povinností by měl Objednatel nadále zájem inzerovat na portálech prazskereality.cz a praguerealestate.cz, je povinen výslovně písemně (e-mailem) požádat Provozovatele, aby mu Provozovatel obnovil inzerci na Službě s tím, že Objednatel je povinen zaplatit Provozovateli aktivační poplatek, a to ve výši 10000,- Kč bez DPH. Převodem na číslo účtu: 184721469/0300, který je vedený v ČSOB.

Provozovatel si vyhrazuje právo neobnovit inzerci Objednatele, který se dopustil porušení povinností, a to i v případě, že Objednatel zaplatil aktivační poplatek. V tomto případě bude aktivační poplatek vrácen Objednateli neprodleně po takovémto rozhodnutí Provozovatele. Posouzení, zda daná povinnost uvedená v těchto Pravidlech byla porušena či nikoli, náleží Provozovateli.

Finanční podmínky  

a)    Objednatel je povinen hradit inzerci prostřednictvím kreditu dobíjeného do Peněženky. Kreditem se hradí prodloužení inzerce, topování, nákup komerčních pozic a veškeré služby, které poskytuje Provozovatel. V případě nedostatečného nebo nízkého kreditu je Objednatel průběžně informován emailem o jeho stavu. 

b)    V případě vzniku dluhu Objednatele Provozovatel po dobití kreditu do Peněženky přednostně odečte příslušnou dlužnou částku od nově dobitého kreditu. V případě, že po vzniku dluhu na straně Objednatele nedojde k dobití kreditu do Peněženky ve výši přesahující nebo rovnající se výši dluhu Objednatele, je Provozovatel oprávněn dlužnou částku vymáhat soudní cestou. Výše kreditu je připisována a zobrazena bez DPH.

c)    Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu či povinného specifického symbolu pro platby na dobití kreditu v Peněžence). Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem. 

d)    Topování podléhá zpoplatnění dle Ceníku služeb a je hrazeno z předem nabitého kreditu z Peněženky. Platba za topování bude součástí stržené částky a zobrazuje se v administraci v kategorii *log plateb. Počet topovaných inzerátů bude viditelný v detailní statistice plateb Objednatele.

e)    Služba „TIP a doporučujeme + ostatní komerční pozice“ podléhají zpoplatnění dle Ceníku služeb a je hrazena stržením z předem nabitého kreditu z Peněženky prostřednictvím příznaku „Koupit“, přičemž zobrazovaný dostupný kredit v Peněžence po zakoupení služby. Musí odpovídat hodnotě nákupu. V opačném případě je nutné kredit dobít.    

f)    Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen Služby. Tyto změny budou zveřejněny na stránkách portálu a v administraci Služby. Takováto změna stupuje v platnost dnem jejich zveřejnění. V případě změn produktového portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Objednateli vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby na základě jim vystaveného opravného daňového dokladu se splatností 14 dnů od vystavení případně dle dohody nabídnout adekvátní protiplnění. Dále provozovatel nenese odpovědnost, pokud se Objednatel neseznámí se změnou Ceníku a cen Služby.   

Obecná pravidla pro komerční pozice

1.    Reklama nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání. Za agresivní banner je považována kreativa, která v intervalu kratším než 1 vteřina výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat při práci se stránkou.

2.    Nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.

3.    Nesmí překročit povolené datové limity.

4.    Musí mít správné rozměry na požadovanou pozici, které vychází z technické specifikace.

5.    Bannery přes externí kód musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení (animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod.

6.    Rámeček nebo pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené.

7.    Nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů a nesmí vypadat jako systémové hlášky.

8.    Nesmí napodobovat design Portálů, že to uživatel může zaměňovat s vlastním obsahem Portálů nebo upoutávkou na Portály.

Více o komerční pozicích: info@prazskereality.cz

Pravidla pro použití externích kódů

    Společnost NEW MEDIA GROUP s.r.o. (vlastník a provozovatel) a společnost Effective online s.r.o, může odmítnout externí kódy, které nebudou splňovat podmínky standardní funkčnosti.

    Veškeré bannery vydávané prostřednictvím externích kódů musí mít nadefinován proklik do "_top".

    Reklama cílená nemůže být realizována externím reklamním kódem. Povolen je pouze měřící bod (obrázek) a měřící URL.

    Při výdeji prostřednictvím javascriptového rozhraní není u externích kódů povoleno používání elementu IFRAME na žádné úrovni.

    Externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (zobrazení ani javascriptové).

    Externí kódy a jejich kreativy nesmějí datově překračovat limity pro daný formát.

    Nesmí být použit externí měřící kód pro měření impresí, povolen je pouze měřící bod (obrázek) a měřící URL pro prokliky.

Ochrana osobních údajů

a)    Provozovatel a vlastník portálu postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

b)    Pro účely užívání Služby Objednatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednavatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Objednavatelem při užívání Služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

c)    Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě Objednavatel užívá Službu, a jejíž smluvní stranou je Objednatel, jako subjekt osobních údajů.

d)    Objednatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Objednavatelem poskytnuté e-mailové adresy.

e)    Pokud Objednavatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Objednavatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Objednavatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Objednavatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

f)    Objednatel tímto uděluje souhlas, že veškeré údaje poskytnuté Provozovateli, může pro účely zkvalitnění služeb a provozu služeb používat i společnost, která dělá správu portálu, správu serveru, marketingové aktivity a vývoj samotné aplikace. 

Závěrečná ustanovení  

a)    Otázky těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí Obchodními podmínkami https://prazskereality.cz/obchodni-podminky a vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

b)    Inzerce Objednatele podléhá Pravidlům inzerce, která jsou umístěna na internetové adrese (URL): https://prazskereality.cz/pravidla-inzerce.

c)    Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. 

d)    Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat, a to nejpozději do 8 dní od této změny.

e)    Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 7. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

f)    Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Provozovatel se zavazuje změny těchto Podmínek objednateli oznámit prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail používaný pro přihlášení k účtu Objednatele anebo na kontaktní e-mail Objednatele, pokud ho Objednatel vyplnil. Jestliže Objednatel nesouhlasí se změnou Podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto Podmínky vypovědět a ukončit užívání Služby, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny Podmínek, písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na email info@prazskereality.cz. Navrácení zůstatku Kreditu bude poté řešeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

g)    Pokud Objednatel v termínu do 30 kalendářních dnů od oznámení změny smluvních podmínek výše popsaným způsobem spolupráci neukončí, má se za to, že změnu Podmínek odsouhlasil.

Blog

Why to insulate? What are the options?

You have probably noted that during last years, many family houses and apartment houses are being insulated. Have you ever thought about the options and materials used for this? And have you ever thought of the reason for it?

Securing property against burglars

Who has experienced any burglary or a break-in into his house knows how uncomfortable it is. Who has not experienced it wishes not to find out. PC, TV, mobile phone, money….but you can also lose things that are not only valuable but also very close and in