Import interface documentation

1 - Úvod

Serverové rozhraní XML-RPC se nachází na adrese

https://www.prazskereality.cz/RPC2 nebo http://www.prazskereality.cz/RPC2

a slouží k exportu zakázek realitních kanceláří do systému PrazskeReality.cz.

Veškerá komunikace se serverem a zpět probíhá v kódování UTF-8.

Na adrese http://www.xmlrpc.com/spec se nalézá podrobná specifi kace protokolu.

Zbytek dokumentu pojednává o RPC metodách, které importní rozhraní nabízí. Všem uvedeným metodám je nutno předat všechny specifi kované parametry. Pokud je uvedeno, že parametr metody je nepovinný, stačí jej vyplnit podle typu prázdnou hodnotou. Počet parametrů musí odpovídat předpisu.

Vytváříte-li nový exportní software, obrat’te se na info linku (info@PrazskeReality.cz), kde vám založí tes- tovací účet. Testovací účet vydrží 1 měsíc a je zdarma. Nelze přes něj žádným způsobem inzerovat, slouží pouze k ověření vyvíjeného exportního softwaru.

1.1 - Co je nového

Proti dokumentaci PražskéReality verzi 1.1:

přidány chybové návratové hlášky importního rozhraní řady 9XX (901 - maximální počet inzerátů dle inzertního balíčku)

Nový parametr project_url při importu developerských DP obsahuje webovou adresou na projekt na stránkách developera.

Možnost zadat ruský popis inzerátu a poznámku k ceně. (položky description_ru a advert_price_text_note_ru).

Doplnění informace o maximálním počtu fotografi í

Oprava maximálního počtu znaků v anotaci developerských projektů (položka annotation).

Nastavení energetického štítku dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. (položka energy_performance_certifi cate).

Nově vracíme položku typu hash_id v metodě pro výpis inzerátů (listAdvert) jako řetězec (string)

Přidána chybová hláška o detekci příliš velké fotografi e při jejím uploadu (metody addPhoto a addProjectPhoto, chyba číslo 410)

Přidána chybová hláška o detekci duplicitní fotografi e při jejím uploadu (metoda addPhoto, chyba číslo 451)

Přidána kontrola textových položek inzerátu a projektu (metody addAdvert, addProject chyba číslo 455)

Přidání položek do číselníku advert_price_unit:

za m2/den (ID 9),

za m2/hodinu (ID 10).

Úprava číselníku advert_subtype:

Přejmenování položky 6+kk na „6 a více“, položky 6+1, 7+1 a 7+kk sloučeny na „6 a více“.

Položka Jiný sloučena s Atypický.

Přejmenování položky „Pro komerční výstavbu“ na Komerční.

Přejmenování položky „Pro bydlení“ na Bydlení.

Přejmenování položky „Zemědělská půda“ na Pole.

Přejmenování položky „Trvalý travní porost“ na Louka.

Přejmenování položky „Zemědělské objekty“ na Zemědělský.

Přejmenování položky Jiný na Ostatní.

Přejmenování položky „Činžovní“ na „Činžovní dům“.

Přejmenování položky Vily na Vila.

Odstranění položky Dřevostavby (typ dřevostavba je určen číselníkem building_type, konverze inzerátů s podkategorií Dřevostavby na podkategorii Rodinný).

Přesun položky Nízkoenergetické do samostatné položky advert_low_energy (konverze inzerátů s podkategorií Nízkoenergetické na podkategorii Rodinný).

Přidání položek Sady/vinice, Virtuální kancelář, Vinný sklep, Půdní prostor, Garážové stání, Mobilheim a Ostatní.

Balkón povinný pouze pro Byty.

Lodžie povinná pouze pro Byty.

Bazén povinný pro Domy.

Terasa povinná jen pro Byty.

Přejmenování položky číselníku vlastnictví Jiné na Státní/obecní.

Přejmenování položky „Parkovací stání“ na Parkování.

Přejmenování položky „Bezbariérový přístup“ na Bezbariérový.

Přejmenování položky Zařízeno na Vybavení.

Pole auction_date_tour a auction_date_tour2 jsou nyní povinné pro Dražby.

Do číselníku auction_kind přibyly následující položky:

Exekutorská dražba (ID 3),

Aukce (ID 4),

Obchodní veřejná soutěž (ID 5).

Nově přidaná pole:

Velikost (advert_room_count),

Poznámka k ceně v Angličtině (advert_price_text_note_en),

Náklady na bydlení (cost_of_living),

Typ bytu (fl at_class),

Nízkoenergetické (advert_low_energy).

Odstraněná pole:

Stavba (estate_building_type),

Počet objektů (object_count),

Počet domů (house_count),

Počet obchodů (shops),

Počet míst (seats),

Počet lůžek (beds),

Počet bytů (fl ats),

Počet volných bytů (free_fl ats),

Počet kanceláří (offi ces),

Počet volných kanceláří (free_offi ces),

Rozměry - výška (height),

Rozměry - délka (length),

Rozměry - šířka (width).

Opravy oproti původním změnám:

Odstranění pole equipment.

Namísto sjednocení položek Jiný (ID 36) a „Historické objekty“ (ID 35) na „Památka/jiné“ (ID 36) došlo jen k přejmenování položky „Historické objekty“ (ID 35) na „Památka/jiné“ a přejmenování položky Jiné (ID 36) na „Ostatní“. ID těchto položek tedy zůstávají stejné, jako ve verzi 2.1.9.

Aktualizovány příklady použití importního rozhraní v PHP a Pythonu. Obě varianty nyní obsahují ukázku přidání inzerátu.

Možnost defi novat lokalitu na základě RUIAN kódu (viz.1.7). Tato změna se dotkla rpc metod addProject, addAdvert, kde byly vstupní parametry rozšířeny o dva nepovinné parametry locality_ruian resp.

locality_ruian_level.

Do návratových kódů přidán kód 415 - Company is not active.

Přidána metoda listAllDailyStat() vracející statistiky všech inzerátů daného klienta za konkrétní den.

Možnost zadat nové nepovinné parametry pro výtah (atribut elevator) a datum prohlídky do (atribut

fi rst_tour_date_to). Všechny tyto nové atributy jsou nepovinné a tudíž jejich absence neohrozí export dat do systému PrazskeReality.cz.

Upraven parametr bezbariérový přístup (atribut easy_access) se zachováním zpětné kompatibility

k předešlým stavům. Stav false a true automaticky přetypován na 0 a 1. Přibyla hodnota číselníku 2 jejíž pomocí lze explicitně říci bez bezbariérového přístupu.

Možnost zadat parametry pro energetický štítek náročnosti budovy pomocí 4 nepovinných atributů inzerátu. Atributy jsou: energy_effi ciency_rating (číselník třídy A-G), energy_performance_summary (celkovy ukazatel náročnosti kWh/m2 za rok), energy_performance_attachment (příloha ve formatu .pdf nebo .jpg), energy_performance_certifi cate (číselník odkazuje na platnou normu).

Při editaci hlavních položek (kdy nelze modifi kovat povinné položky) se nevrací chybový kód 452, ale nový chybový kód 484, viz kapitola 3.3. Hlavní položky jsou: advert_function (typ inzerátu)

a advert_type (kategorie inzerátu).

Rozšíření výstupu pro metody listSellerStat, listDailyStat, listStat o atribut with_vat, který určuje zda ceny jsou s nebo bez DPH.

1.2 - Názvosloví

Klient z pohledu importního rozhraní je klientem pobočka realitní kanceláře, password, heslo na import, hes- lo potřebné k přístupu, lze nastavit v adminwebu, rkid, importní id, id z realitní kanceláře, seller, makléř RK, session, relace - časově omezený přístup na importní rozhraní iniciováno metodou login, ukončeno metodou logout, session_id - řetězec znaků a čísel, který identifi kuje konkrétní importní session, software_key - SW klíč - řetězec, identifi kující použitý software. Lze změnit přes obchodního zástupce, topování inzerátu

- placené zvýhodnění pozice v hledání na webu PrazskeReality.cz

1.3 - Typy dat

 

 

Typ

Prázdná hodnota

Popis

int

0

celočíselný datový typ

double

0.0

číslo s plovoucí řádovou čárkou

bool

N/A

true nebo false, kompatibilní s int (0,1)

string

„“

řetězec tisknutelných znaků

date

00010101T00:00:00+0000

datum

datetime

00010101T00:00:00+0000

datum a čas

codebook

0

odpovídá typu int, jen má pojmenované hodnoty

multiselect

0 nebo ()

pole intů, každý prvek symbolizuje zaškrtnutou položku

base64

N/A

base64 encoded data, například obrázek

Prázdná hodnota je při vkládání nového objektu ekvivalentní zcela chybějící položce. Při editaci pomáhá zrušit vybranou položku, aby se neukazovala v detailu zakázky.

Poznámka: Typy date a datetime se přes XML-RPC protokol přenáší stejným typem datetime, pouze serverová strana ukládá u typu date jen část informace.

1.4 - Struktura odpovědi serveru

Všechny metody vrací strukturovaný výstup (asociativní pole), který tvoří položky output (výstupní datová struktura), sta- tus (kód chyby), statusMessage (chyba jako textový

řetězec).

struct(

[status] => 200, [statusMessage] => ’OK’, [output] => array( )

)

Obecně platí, že význam návratových kódů je podobný jako u HTTP protokolu, tedy 2xx (kód je v intervalu 200-299) informuje o dobře dopadnuvší operaci. Vyšší kódy signalizují chybu, jejichž seznam je uveden v sekci 3.3 na straně 28.

1.5 - Autorizace

Pro přihlášení se nejprve musí zavolat metoda getHash, která inicializuje session_id. Ta se používá pro autorizaci všech importních metod.

Každá importní metoda s výjimkou metody getHash a version mají jako první parametr session_id, což je řetězec identi- fi kující relaci, který se s každým autorizovaným přístupem mění!!

To znamená, že předaná hodnota session_id je už v příštím požadavku neplatná. Pro jakýkoliv nový dotaz na importní rozhraní je tedy nutné vypočítat novou hodnotu session_id z naposledy platné hodnoty. Poznámka: Relaci vyprší platnost, pokud se více jak 15 minut nepošle žádný autorizovaný požadavek.

Session_id se skládá z fi xní a variabilní části. Fixní se vytvoří při volání metody getHash a zůstává stejná po celý čas relace. Jedná se o prvních 48 znaků sessionId. Variabilní část je vypočtena pomocí funkce MD5 běžně používanou na hashování dat, do které vstupuje současné session_id a heslo.

Postup výpočtu nového session_id:

fi xedPart

= session_id[0:48]

varPart

= md5(session_id + md5(password) + software_key) session_id

=fi xedPart + varPart

1.6- Identifikace inzerátu, obecné vazby

Pro identifi kaci slouží dva druhy id, dají se odlišit pomocí přípony:

_id

-

interní id v databázi Seznamu - unikátní v celém univerzu

_rkid

-

id realitní kanceláře (RK), pod kterým jej zná klient - unikátní v rámci jednoho klienta, tedy jedné

 

 

 

pobočky RK Takto se identifi kují makléři, inzeráty, dev. projekty a fotografi e.

Použití advert_rkid u metody addAdvert říká, že edituji inzerát, který odpovídá danému id. Pokud uvádím advert_rkid u metody addPhoto, říkám, že fotografi i chci svázat s příslušným inzerátem.

Rozdíl v chování _id proti _rkid je patrný hlavně při přidávání. Příklady dvou druhů adresací:

advert_rkid předávám vždy naplněné. Pokud pod takovým id inzerát již existuje, jedná se o editaci, pokud ne, vytvoří se nový a přidělí se mu předané id.

advert_id posílám prázdné, pokud chci inzerát přidat a naplněné interním id inzerátu v případě editace.

1.7 - Zadávání lokality

Klasické zadání adresy znamená, co nejpřesněji uvést všechny položky týkající se adresy (locality_city - město, locality_street - ulice, locality_co - číslo orientační, locality_cp - číslo popisné). Adresa je ověřena proti databázi adres serveru mapy.cz a pokud není jednoznačně zadaná, vrací se chyba.

Díky tomuto ověření je adresa inzerátu validována a lze podle zadaných údajů spolehlivěji hledat, protože atributy jako kraj a okres, případně jiné nevyplněné atributy, jsou automaticky do- plněny na základě informa- cí z map.

Zadání přes UIR-ADR nově i přes RUIAN-ADR celou věc zjednodušuje na pouhé získání detailů o zadaném RUIAN(UIR), které se vepíší do příslušných kolonek. Více informací je uvedeno níže v kapitole 1.7. Důležité: Oba tyto způsoby vyžadují co nejpřesnější zadání adresy. Ale ne vždy je přesná šipka na mapě žádoucí. Proto lze zadat ještě atribut locality_inaccuracy_level, který říká jak moc je dobré znepřesnit adresu pro zobrazení na mapě.

Tento parametr má 3 možné hodnoty:

1. adresa je zobrazena přesně dle zadání;

2.adresa je o 1 stupeň znepřesněna, místo přesné adresy se ukazuje ulice, případně obec, podle toho, který nadřazený prvek je logicky nejblíže;

3.adresa je o 2 stupně znepřesněna, místo přesné adresy se ukazuje na mapách část města.

GPS souřadnice Posledním druhem je zadání adresy přes GPS souřadnice (locality_longitude, locality_la- titude). Používá se v situacích, kdy není ještě oblast zaměřena v mapách. Zadává se jako zeměpisná šířka a výška ve stupních. Minuty a vteřiny jsou vyjádřeny desetinnou částí. Předpokládá se vždy šířka severní a délka východní. Nevýhoda tohoto zadání spočívá v tom, že inzerát je svázán pouze s okresem a krajem, ale nikoliv s městem či ulicí, která je nejblíže. Inzerát je spolehlivě dohledatelný pouze pomocí funkce hledat v okolí.

Zahraniční nemovitosti: Importovat lze i zahraniční nemovitosti. V takovém případě je vhodné posílat s měs- tem nejlépe i zemi, ve které se nachází. Jelikož se lokalita validuje proti databázi mapy.cz, jsme omezeni jen na Evropu.

Adresa UIR-ADR a RUIAN-ADR

Adresy je nutno specifi kovat na město (případně městskou část), byty až na číslo popisné nebo číslo ori- entační. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s obecními úřady udržuje registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní.

Česká pošta poskytuje pro adresy platná poštovní smeřovací čísla. Ministerstvo práce a sociálních věcí dává tento registr k dispozici veřejnosti. Kromě zpřístupnění dat registru na www stránkách MPSV (http://forms. mpsv.cz/uir/) je možno získat zdarma CD-ROM s daty a programy pro prohlížení a periodickou aktualizaci těchto dat. Informace o RUIAN kódu je možné získat na www adrese (http://www.ruian.cz). Při použití RUI- AN(UIR) kódu není nutno vyplňovat adresu, kromě případu, kdy RUIAN(UIR) kód není dostatečně podrobný, pak je možno adresu upřesnit textově. (Příklad: K bytu máme k dispozici RUIAN(UIR) kód na úrovni 5, je tedy potřeba doplnit položky locality_street, locality_cp. V případě, že bychom doplnili i locality_city, nebude bráno v potaz a naopak bude přepsáno hodnotou z RUIAN(UIR)).

Popis UIR se předává pomocí parametrů locality_uir (vlastní uir) a locality_uir_level (přesnost, typ). Popis RUIAN se předává pomocí parametrů locality_ruian (vlastní ruian) a locality_ruian_level (přesnost, typ). Od- povídající hodnoty parametrů locality_ruian_level resp. locality_uir_level naleznete v tabulce níže.

Název (locality_uir_level resp. locality_ruian_level)

Popis

Okres (1)

Číselník obsahuje veškeré okresy.

Obec (3)

Číselník obsahuje všechny obce. Z obce lze zjistit k jakému

 

okresu patří.

Č ást obce (5)

Číselník obsahuje všechny části obce. Některé obce jsou

 

jen částí hlavní obce. Zpětně lze dohledat obci a okres.

Ulice (7)

Číselník obsahuje všechny ulice. Zpětně lze dohledat obci

 

a okres.

Objekt (9)

V číselníku je uvedena část obce, číslo popisné a případná

 

městská část. Zpětně lze dohledat část obce a okres.

Adresa (11)

Z RUIAN-ADR(UIR-ADR) adresy lze kompletně dohledat

 

celou adresu, tj. okres, obec část obce, městskou část,

 

číslo popisné, číslo orientační a PSČ .

Městská část (17)

Obsahuje všechny městské části. Zpětně lze dohledat

 

obec a okres.

Zadání lokality pomocí RUIAN parametrů má vyšší prioritu než-li zadání lokality pomocé UIR parametrů. V případě neúspěchu při získávání lokality pomocí RUIAN parametrů se server pokouší získat lokalitu pomocí UIR parametrů. Naopak v případě úspěchu pro RUIAN vstupní parametry server ignoruje UIR parametry.

1.8 - Vkládání videoprohlídek

PrazskeReality.cz podporují vkládání videozáznamů do inzerátů a developerských projektů ve spolupráci se službou youtube.com. Vždy maximálně jedno video na inzerát/projekt. Každé uploadované video se musí vždy nejdříve zpracovat, což znamená převést do různých kvalit a připravit tak výdej pro přehrávač. Doba zpracování každého videa se mění od tří do deseti minut v závislosti na délce videozáznamu a také na denní době. Než se video překóduje do příslušných kvalit pro naše přehrávače, tak video nelze vidět ani ho mo-

difi kovat. Pokud překódování trvá déle jak hodinu, dostává video příznak Timeout a nadále se s nim už na Prazských Realitách nepočítá.

Uploadované video tedy není v detailu inzerátu či developerského projektu vidět ihned po zveřejnění, ačkoliv inzerát už zveřejněný je a všechny fotografi e jsou již přístupné. Pro exportní softwary proměnlivá délka zpracování znamená, že se nedozví výsledek operace. 200 OK u addVideo znamená, že se povedlo vložit video do fronty požadavků ke zpracování. Nepodporovaný formát případně jinou chybu je možné získat až s časovým odstupem, což není št’astné pro automatizované nástroje.

Doporučený postup je stejný jako při práci s fotografi emi. V rámci aktualizace nabídky nejdříve zjistit již přítomné videoprohlídky (listVideo) a následně přidat, resp. odebrat videozáznam podle zjištěných rozdílů (addVideo, resp. delVideo).

Maximální velikost video souboru je 150MB, podporované formáty lze dohledat na straně 29. Zjednodušeně se dá říct, že se podporují všechny formáty knihovny ffmpeg.

2 - Metody

2.1 - Autorizační metody

2.1.1 - getHash( client_id as int )

Získání řetězce zvaného sessionId, který je použit pro hashování hesla.

Metoda slouží k získání řetězce pro hashování hesla. Po zavolání s existujícím client_id

je vrácen status 200 a v output je sessionId a hashovací klíč. Volá se vždy na začátku relace.

struct {

 

 

int status

Status

( 200=OK

 

 

402=Neexistujici klient

 

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

 

 

(

 

 

string sessionId

Identifikace spojeni

)

 

 

}

 

 

2.1.2- login( session_id as string )

Potvrzení přihlášení.

Metoda login potvrdí session jako autorizovanou. V kladném případě se ověří, že výpočet nového session_id odpovídá očekávání na straně serveru.

Metodě login se předávají parametry session_id z metody getHash. Pozor, session_id už musí být přepo- čítáno pomocí vzorečku. Softwarový klíč je přidělen administrátorem pražských realit zvlášt’ pro každého klienta (RK) v závislosti na použitém export- ním software. Nazpět je vrácen status úspěšnosti.

Poznámka: Bez úspěšně dokončené metody login je celá importní relace ve stavu nepřihlášen a tedy nelze v exportu zakázek pokračovat.

Vrací-li metoda opakovaně 407 Bad session je špatně zadané heslo, importní klíč a nebo client_id u klienta nebo na importním serveru. Je třeba zkontrolovat tyto údaje. Heslo na import si nastavuje klient sám, import- ní klíč lze měnit přes obchodního zástupce, clientid bylo fi rmě přiděleno.

struct {

int statusStatus ( 200=OK 402=Neexistujici klient 405=Neplatny klic softwaru 407=Neplatne prihlaseni

)

string statusMessage Slovni popis statusu. array struct output

(

)

}

2.1.3 - logout( session_id as string )

Odhlášení.

 

struct {

 

int status

Status ( 200=Odhlaseni je OK)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

 

(

 

)

 

}

 

2.2 - Správa inzerátů

2.2.1 - addAdvert( session_id as string, advert_data as struct )

Přidání / editace inzerátu.

Metodě se předává slovník advert_data, který v sobě nese veškeré číselníkové i nečíselníkové údaje o inze- rátu. Možné atributy inzerátu jsou vypsány v tabulce 1 na straně 20. Pokud chybí povinná položka, addAd- vert končí s chybou. Pozor, některé položky jsou povinné v závislosti na typu (kategorii) inzerátu.

Pozor, datová struktura advert_data nemusí obsahovat všechny předepsané atributy, jsou vyžadovány pou- ze povinné atributy. Pokud atribut není ve slovníku obsažen, server odpovídající položku nechává nedotče- nou. Tedy nemění samovolně její hodnotu.

Metoda vrací status a advert_id, které je vhodné si uchovat pro další operace s uloženým inzerátem. Po- kud je vyplněn parametr advert_rkid, musí být v rámci inzerce konkrétního klienta unikátní. Tento parametr obsahuje vlastní identifi kátor inz- erátu a tento identifi kátor lze v budoucnu použít pro práci s inzerátem přes importní rozhraní, kde plně zastupuje advert_id. Editace inzerátu se zajistí vyplněním advert_id již uložené- ho inzerátu, nebo je možno zadat existující advert_rkid (viz kapi- tola 1.6). Adresu inzerátu lze vyplnit více způsoby: klasické zadání, RUIAN(UIR-ADR), GPS souřadnice, viz kapitola 1.7.

Poznámka: Pokud zadáte cenu 0 nebo 1, bude místo ceny zobrazeno Info o ceně u RK.

struct {

 

 

int status

Status (

200=OK

 

 

404=Inzerat pro tuto RK neexistuje

 

 

407=Neplatne prihlaseni

 

 

452=Nekompletni data k inzeratu

 

 

455=Nevalidní textová položka inzerátu

 

 

461=Makler neexistuje

 

 

484=Hlavni polozky jiz neni mozne modifikovat

 

 

491=Projekt neexistuje

 

)

901=Dosažen maximální počet inzerátů dle inzertního balíčku

 

 

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

 

int advert_id

Cislo inzeratu

)

 

 

}

 

 

Metoda addAdvert při zpracování vstupních parametrů kontroluje maximální počet znaků a detekuje ne- vhodná slova u některých textových položek. V případě neúspěšné kontroly vrací metoda addAdvert status kód 455. V tabulce uvedené níže je výčet textových položek u kterých probíhá kontrola během zpracování inzerátu:

Název textové položky

Max. počet znaků

Detekce nevhodných slov

description

3000

ano

description_en

3000

ano

description_ru

3000

ano

2.2.2 - delAdvert( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string )

Vymazání inzerátu.

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje inzerát (viz kapitola 1.6). Uložené fotografi e u inzerátu a statistiky budou smazány. Pokud inzerát neexistuje bude vrácen status OK (200).

Poznámka: Inzeráty nejsou smazány ihned po zavolání této metody, aktuálně se drží ještě po dobu 21 dní než se opravdu smažou.

struct {

 

 

int status

Status ( 200=OK

 

 

407=Neplatne prihlaseni

 

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

 

nebo jsou spatneho typu

 

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

)

 

 

}

 

 

2.2.3 - listAdvert( session_id as string )

Výpis všech inzerátů přihlášené realitní kanceláře.

V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje strukturu (viz níže). Inzeráty jsou seřazeny podle pořadí vložení.

struct {

 

 

 

int status

Status ( 200=OK

 

 

)

407=Neplatne prihlaseni

 

 

 

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output(

 

 

 

int advert_id

cislo inzeratu

 

string advert_rkid

interni cislo realitky

 

string advert_url

odkaz na detail inzeratu na serveru

 

int advert_type

druh inzeratu (byty, pozemky...)

 

 

 

podle dokumentace

 

string hash_id

verejne cislo inzeratu

 

string modified

datum poslední editace.

 

 

 

(format datumu: YYYY-MM-DD)

 

int published

1=inzerat zverejneny, 0=inzerat nezverejneny

 

int published_status status kod - duvod nezverejneni inzeratu

 

(viz Status kody inzeratu)

 

 

int top

 

inzerat je(1)/neni(0) dnes zvyhodnen [0,1]

}

)

 

 

 

 

 

2.2.4 - topAdvert( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string )

Nastavit zvýhodnění inzerátu pro aktuální den. Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifikuje inzerát (viz kapitola 1.6). Zvýhodnění inzerátu (tzv. topování) je možnost inzerát umístit do horních pozic ve výpise inzerátu. Topování je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Inzerát lze „topovat“ jen jednou denně nebo dle

aktuálních podmínek. Nelze topovat v den vložení inzerátu, ani pokud není inzerát zveřejněn. Také inzerát označený jako duplicitní s nesmazaným originálem nelze zvýhodnit. Nelze zvýhodnit (topovat) nezveřejněný nebo neschválený inzerát.“

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Inzerat nenalezen

 

407=Neplatne prihlaseni

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

477=Nelze topovat v den vlozeni

 

478=Nelze zvýhodnit (topovat) inzerát označený

 

jako duplicitní s nesmazan

 

479=Nelze topovat nezverejneny inzerat

 

482=Dnes jiz byl inzerat zvyhodnen maximalni pocet krat

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

 

(

 

)

 

}

 

2.3 - Správa fotek u inzerátů

2.3.1 - addPhoto( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string, data as struct )

Vložení fotografi e k již uloženému inzerátu.

Vstupními parametry jsou advert_id nebo advert_rkid a struktura data:

struct data

 

binary data

vlastní obrázek

int main

1=hlavní fotka, 0=ostatní

int order

nepovinné pořadí v rámci vedlejších fotek string alt = nepovinný údaj, popisek obrázku

int photo_id

nepovinný údaj, interní id fotky string photo_rkid nepovinný údaj, rkid fotky

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje inzerát (viz kapitola 1.6). Výstupem je photo_id, které je vhodné si uložit pro mazání fotky. Pokud je vkládána vedlejší fotografi e, a přitom není u inzerátu žádná, stává se tato automaticky hlavní fotografi í. Pokud je vkládána hlavní fotografi e, a přitom u inzerátu již jedna je, stane se vložená fotka fotkou hlavní. Minimální rozlišení fotografi e je 320x240 a maximální velikost souboru 5 MB. Pro publikování inzerátu není nutné vkládat fotografi e, takovýto inzerát bude zobrazen s tzv. no-image obráz- kem. Maximální počet fotografi í je 100. Po překročení této velikosti server vrací chybu a fotografi i nezpracuje. Je možné obrázek pouze editovat, což znamená, že se nepřeukládá vlastní obrázek, pouze se editují jeho parametry (hlavní, pořadí, popisek).

Pro snadnější orientaci se dá vložit photo_rkid, pomocí kterého se později fotka adresuje.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Inzerat nebo fotografie nenalezen

 

407=Neplatne prihlaseni

 

410=Obrazek je prilis velky

 

412=Sirka nebo vyska obrazku je prilis mala

 

450=Fotka patri k jinemu inzeratu

 

451=Fotku nelze pridat, jelikoz je duplicitni

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

476=Neni to JPEG/GIF/PNG obrazek

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

int photo_id

cislo fotografie

)

}

2.3.2- delPhoto( session_id as string, photo_id as int, photo_rkid as string ) Vymazání fotografie.

Pomocí photo_id nebo photo_rkid se identifi kuje fotografi e (viz kapitola 1.6). Pokud je mazána hlavní foto- grafi e, hlavní se automaticky stane první vedlejší. Pokud fotografi e neexistuje bude vracen status OK (200).

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

407=Neplatne prihlaseni

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

)

 

}

 

2.3.3- listPhoto( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string ) Výpis fotografie existujícího inzerátu.

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje makléř (viz kapitola 1.6). V output je vráceno pole, kde ka- ždý prvek pole obsahuje strukturu (viz níže). Fotografi e jsou seřazeny podle pořadí (atribut order) a v tomto pořadí se ukazují i na webu.

struct {

 

 

int status

Status (

200=OK

 

 

404=Inzerat nenalezen

 

 

407=Neautorizovany pristup

 

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

)

nebo jsou spatneho typu

string statusMessage

Slovni popis statusu.

 

array struct output (

int photo_id

interni id fotografi e

 

 

string photo_rkid id fotografi e realitky

 

int main

hlavni fotografi e (1=ano, 0=ne)

)

int order

poradi (0=na konci, 1=hlavni, 2..50=poradi)

 

 

}

 

 

2.4 - Správa videoprohlídek u inzerátů

2.4.1 - addVideo( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string, data as struct )

Vložení videoprohlídky k již uloženému inzerátu. Opětovné vložení nahrazuje původní obsah.

struct data {

 

string video_name

nepovinný údaj, orientační pojmenování videa

binary video_data

povinná data, vlastní datový záznam

}

 

Vstupními parametry jsou advert_id nebo advert_rkid a struktura video_data obsahuje vlastní video. Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje inzerát (viz kapitola 1.6). Nepovinný údaj video_name se používá pouze k internímu označení videa. Objevuje se pouze při volání metody listVideo, není zveřejněn.

Maximální velikost datového záznamu je 150MB. Po překročení této velikosti server vrací chybu a video nezpracuje. Zpra- cování je blíže popsáno v kapitole 1.8, podporované formáty lze nalézt na straně 29.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Inzerat nenalezen

 

407=Neplatne prihlaseni

 

413=Prilis velky video soubor

 

420=Aktualni video se stale zpracovava

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

Prazdny vystup

(

 

)

 

}

 

2.4.2 - delVideo( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string )

Vymazání videoprohlídky.

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje inzerát (viz kapitola 1.6). Pokud video neexistuje bude vrácen status OK (200).

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Inzerat nenalezen

 

407=Neplatne prihlaseni

 

420=Video se stale zpracovava

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

)

 

}

 

2.4.3 - listVideo( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string )

Získání informací o videoprohlídkách existujícího inzerátu.

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje inzerát (viz kapitola 1.6). V output je vráceno pole, které má 0-1 prvků.

Prázdné pole se vrací v případě, že inzerát nemá u sebe žádné video.

struct {

 

 

int status

Status ( 200=OK

 

 

404=Inzerat nenalezen

 

407=Neautorizovany pristup

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

 

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

 

 

(

string video_name

symbolicke jmeno vlozene v addVideo

 

int video_state

stav zpracovani videa

int video_length

delka zpracovaneho videa v sekundach

)

}

Následující tabulka ukazuje stavy atributu video_state:

video_state

Popis

0

Video se zpracovává

1Video je v pořádku, připraveno k přehrávání v detailu inzerátu na webu

2Nepodporovaný formát videa, více v tabulce 3 na straně 29

3Selhalo zpracování videa

2.5- Správa makléřů

2.5.1 - addSeller( session_id as string, seller_id as int, seller_rkid as string, client_data as struct )

Přidání nového makléře.

Aby makléř byl vložen, je potřeba vyplnit povinné položky v rámci struktury client_data.

struct client_data {

 

string client_login

emailový účet, kterým se dá přihlásit na prazskereality.cz

string client_domain

nepovinný údaj, doména pro login,

 

lze ji uvést přímo do client_login

string client_name

jméno makléře

string contact_gsm

mobil makléře

string contact_gsm_code

nepovinný údaj, mezinárodní předvolba makléře

string contact_phone

nepovinný údaj, telefon

string contact_phone_code

nepovinný údaj, mezinárodní předvolba

string contact_email

nepovinný údaj, kontaktní email se m˚uže lišit

string makler_note

nepovinný údaj, poznámka

string broker_specialization

nepovinný údaj, specializace makléře

binary photo

nepovinný údaj, obrázek makléře

}

 

Pomocí seller_id nebo seller_rkid se identifi kuje makléř (viz kapitola 1.6). Při vkládaní inzerátu, pokud má vlastního makléře, je tedy na výbeř mezi seller_rkid a seller_id. Ostatní položky ze struktury client_data jako contact_phone (telefon), makler_note (poznámka makléře), broker_specialization (specializace makléře) a photo (fotografi e makléře) jsou nepovinné. U korektně vloženého makléře je získáno seller_id číslo.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

407=Neplatne prihlaseni

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

461=Makler neexistuje

 

462=Login maklere je jiz pouzit

 

476=Neni to JPEG/GIF/PNG obrazek

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

 

(

 

int seller_id

cislo maklere

)

 

}

 

2.5.2 - delSeller( session_id as string, seller_id as int, seller_rkid as string )

Odebrání existujícího makléře.

Odstranění proběhne při vyplněním seller_id nebo seller_rkid. Pomocí seller_id nebo seller_rkid se identifi ku- je makléř (viz kapitola 1.6).

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

407=Neplatne prihlaseni

 

461=Makler nenalezen

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

)

 

}

 

2.5.3listSeller( session_id as string )

Výpis makléřů.

V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje strukturu (viz níže). Makléři jsou seřazeny podle pořadí vložení.

struct {

 

 

int status

Status ( 200=OK

 

 

407=Neplatne prihlaseni

 

)

 

string statusMessage

Slovni popis statusu.

 

array struct output (

int seller_id

cislo maklere

 

 

string seller_rkid

interni cislo rk maklere

 

string client_name

jmeno a prijmeni

 

string client_login

login (email) maklere

)

int photo

fotografie 1-ano,0-ne

 

 

}

 

 

2.6 - Správa developerských projektů

2.6.1- addProject( session_id as string, project_data as struct ) Přidání nového developerského projektu.

Metodě se předává slovník project_data, který v sobě nese veškeré číselníkové i nečíselníkové údaje o projektu. Tyto atributy naleznete v tabulce 2 na straně 26. Pokud chybí povinná položka, addProject končí s chybou.

Metoda vrací status a project_id, které je dobré si uchovat pro další operace s uloženým projektem. Pokud je vyplněn parametr project_rkid, musí být v rámci inzerce konkrétního klienta unikátní. Tento parametr obsahuje vlastní identifi kátor pro- jektu a tento identifi kátor lze v budoucnu použít pro práci s projektem přes importní rozhraní, kde plně zastupuje project_id. Editace projektu se zajistí vyplněním project_id již uložené- ho projektu, nebo je možno zadat existující project_rkid (viz kapi- tola 1.6). Adresu projektu lze vyplnit více způsoby: klasické zadání, RUIAN(UIR-ADR), GPS souřadnice (viz kapitola 1.7).

Poznámka: Atribut developer_ic (IČ developerské společnosti), který je povinný a slouží ke svázá- ní projektu s developerem, se kontroluje, zda IČ developera bylo evidováno v systému. Registrace developera do systému není přes importní rozhraní možná. Pouze přes obchodního zástupce.

Metoda addProject při zpracování vstupních parametrů kontroluje maximální počet znaků a detekuje nevhodná slova u některých textových položek. V případě neúspěšné kontroly vrací metoda addPro- ject status kód 455. V tabulce uvedené níže je výčet textových položek u kterých probíhá kontrola během zpracování projektu:

Název textové položky

Max. počet znaků

Detekce nevhodných slov

project_name

200

ano

annotation

250

ano

description

2800

ano

locality_description

1400

ano

struct {

 

 

int status

Status

( 200=OK

 

 

404=Projekt nenalezen

 

 

407=Neplatne prihlaseni

 

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

 

nebo jsou spatneho typu

 

 

455=Nevalidní textová položka inzerátu

 

)

471=IC developera nenalezeno

string statusMessage

Slovni popis statusu.

 

array struct output

 

 

(

 

 

int project_id

 

Cislo projektu

)

 

 

}

 

 

2.6.2 - delProject( session_id as string, project_id as int, project_rkid as string )

Odebrání existujícího developerského projektu.

Pomocí project_id nebo project_rkid se identifi kuje projekt (viz kapitola 1.6), který má být smazán. Uložené fotografi e u projektu budou smazány.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Projekt nenalezen

 

407=Neplatne prihlaseni

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

 

(

 

)

 

}

 

2.6.3 - listProject( session_id as string )

Výpis developerských projektů.

V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje strukturu (viz níže). Projekty jsou seřazeny podle pořadí vložení.

struct {

 

 

int status

Status ( 200=OK

 

 

407=Neplatne prihlaseni

 

)

 

string statusMessage

Slovni popis statusu.

 

array struct output

 

 

(

int project_id

cislo projektu

 

 

string project_rkid

interni cislo realitky

 

string project_name

nazev projektu

)

}

2.7Správa fotek u developerských projektů

2.7.1 addProjectPhoto( session_id as string, project_id as int, project_rkid as string, data as struct )

Vložení fotografi e k již uloženému developerskému projektu. Vstupními parametry jsou project_id nebo pro- ject_rkid a struktura data.

struct data {

 

binary data

vlastní obrázek

int main

1=hlavní fotka, 0=ostatní

int order

nepovinné pořadí v rámci vedlejších fotek

string alt

nepovinný údaj, popisek obrázku

int photo_id

nepovinný údaj, interní id fotky

string photo_rkid

nepovinný údaj, id fotky realitky

}

 

Pomocí project_id nebo project_rkid se identifi kuje projekt (viz kapitola 1.6). Výstupem je photo_id, které je výhodné si uložit pro mazání fotky. Pokud je vkládána vedlejší fotografi e, a přitom není u projektu žádná, stá- vá se tato automaticky hlavní fotografi í. Pokud je vkládána hlavní fotografi e, a přitom u projektu již jedna je, stane se vložená fotka fotkou hlavní. Minimální rozlišení fotografie je 320x240 a maximální velikost souboru 5 MB. Po překročení této velikosti server vrací chybu a fotografii nezpracuje.

Je možné obrázek pouze editovat, což znamená, že se nepřeukládá vlastní obrázek, pouze se editují jeho parametry (hlavní, pořadí, popisek).

Pro snadnější orientaci se dá vložit photo_rkid, pomocí kterého se později fotka adresuje.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Projekt nebo fotografi e neexistuje

 

407=Neplatne prihlaseni

 

410=Obrazek je prilis velky

 

412=Sirka nebo vyska obrazku je prilis mala

 

450=Fotka patri k jinemu projektu

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

476=Neni to JPEG/GIF/PNG obrazek

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

int photo_id

cislo fotografi e

)

 

}

 

2.7.2delProjectPhoto( session_id as string, photo_id as int, photo_rkid as string ) Vymazání fotografie.

Pomocí photo_id nebo photo_rkid se identifi kuje fotografi e (viz kapitola 1.6). Pokud je mazána hlavní foto- grafi e, hlavní se automaticky stane první vedlejší. Pokud fotografi e neexistuje bude vracen status OK (200).

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

407=Neplatne prihlaseni

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

)

 

}

2.7.3 listProjectPhoto( session_id as string, project_id as int, project_rkid as string )

Výpis fotografie existujícího developerského projektu.

Pomocí project_id nebo project_rkid se identifi kuje projekt (viz kapitola 1.6). V output je vráceno pole, kde každý prvek pole obsahuje strukturu (viz níže). Fotografi e jsou seřazeny podle pořadí (atribut order) a v tomto pořadí se ukazují i na webu.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Projekt nenalezen

 

407=Neautorizovany pristup

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

int photo_id

interni id fotografie

string photo_rkid

id fotografie realitky

int main

hlavni fotografie (1=ano, 0=ne)

int order

poradi (0=na konci, 1=hlavni, 2..50=poradi)

)

 

}

 

2.8 - Správa videoprohlídek u developerských projektů

2.8.1 - addProjectVideo( session_id as string, project_id as int, project_rkid as string, data as struct )

Vložení videoprohlídky k již uloženému developerskému projektu. Opětovné vložení nahrazuje původní obsah.

struct data {

 

string video_name

nepovinný údaj, orientační pojmenování videa

binary video_data

povinná data, vlastní datový záznam

}

 

Vstupními parametry jsou project_id nebo project_rkid a struktura video_data obsahuje vlastní video. Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje projekt (viz kapitola 1.6). Nepovinný údaj video_name se používá pouze k internímu označení videa. Objevuje se pouze při volání metody listProjectVideo, není zveřejněn.

Maximální velikost datového záznamu je 150MB. Po překročení této velikosti server vrací chybu a video nezpracuje. Zpra- cování je blíže popsáno v kapitole 1.8, podporované formáty lze nalézt na straně 29.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Developersky projekt nenalezen

 

407=Neplatne prihlaseni

 

420=Aktualni video se stale zpracovava

 

413=Prilis velky video soubor

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

Prazdny vystup

(

)

}

2.8.2- delProjectVideo( session_id as string, project_id as int, project_rkid as string )

Vymazání videoprohlídky.

Pomocí project_id nebo project_rkid se identifi kuje dev. projekt (viz kapitola 1.6).

Pokud video neexistuje bude vrácen status OK (200).

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Developersky projekt nenalezen

 

407=Neplatne prihlaseni

 

420=Video se stale zpracovava

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

)

 

}

 

2.8.3 - listProjectVideo( session_id as string, project_id as int, project_rkid as string )

Získání informací o videoprohlídkách existujícího developerského projektu. Pomocí project_id nebo project_rkid se identifi kuje dev. projekt (viz kapitola 1.6).

V output je vráceno pole, které má 0-1 prvků. Prázdné pole se vrací v případě, že projekt nemá u sebe žádné video.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

404=Developersky projekt nenalezen

 

407=Neautorizovany pristup

 

452=Nejsou vyplneny vsechny povinne polozky

 

nebo jsou spatneho typu

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output

 

(

 

string video_name

symbolicke jmeno vlozene v addProjectVideo

int video_state

stav zpracovani videa

int video_length

delka zpracovaneho videa v sekundach

)

 

}

 

Stavy atributu video_state lze najít na straně 12.

2.9 - Čtení statistik

2.9.1 - listStat( session_id as string, advert_id as array, advert_rkid as array )

Výpis statistiky inzerátu / inzerátů.

Výpis je závislý na vyplněných vstupních parametrech. Pro výpis statistiky všech inzerátů, je advert_id i advert_rkid odesláno jako prázdné pole. Pokud je vyplněno pole advert_id, vypíší se jen uvedené inzeráty. Stejné je tomu i u advert_rkid. Oba parametry se dají kombinovaně použít, vždy musí oba obsahovat stejný

počet prvků. Při vyplnění advert_id se ignorují hodnoty v advert_rkid, advert_id je preferováno (viz kapitola 1.6).

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

407=Neplatne prihlaseni

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

int advert_id

cislo inzeratu

string rkid

cislo inzeratu realitni kancelare

int total_views

celkova navstevnost

double total_price

celkove naklady

string advert_code

id zakazky

double topped_price

strzeno za zvyhodneni inzeratu

double advert_price

strzeno za beznou inzerci

int top

inzerat byl(1)/nebyl(0) zvyhodnen [0,1]

int with_vat

ceny jsou s DPH (1) nebo bez DPH (0)

)

 

}

 

2.9.2 - listDailyStat( session_id as string, advert_id as int, advert_rkid as string )

Výpis denní statistiky inzerátu.

Pomocí advert_id nebo advert_rkid se identifi kuje inzerát (viz kapitola 1.6).

struct {

 

 

int status

Status

( 200=OK

 

)

407=Neplatne prihlaseni

string statusMessage

Slovni popis statusu.

 

array struct output (

 

 

string date

 

datum dne

int views

 

pocet shlednuti

double price

 

strzena cena

double topped_price

 

strzeno za zvyhodneni inzeratu

int with_vat

 

cena je s DPH (1) nebo bez DPH (0)

)

 

 

}

 

 

2.9.3 - listAllDailyStat( session_id as string, date as string )

Výpis statistiky všech inzerátů daného klienta za konkrétní den určený parametrem date.

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

407=Neplatne prihlaseni

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

int advert_id

cislo inzeratu

string rkid

cislo inzeratu realitni kancelare

int views

navstevnost

double advert_price

strzeno za beznou inzerci

double topped_price

strzeno za zvyhodneni inzeratu

double total_price

celkove naklady

int with_vat

ceny jsou s DPH (1) nebo bez DPH (0)

)

}

2.9.4 - listSellerStat

( session_id as string, seller_id as int, seller_rkid as string, from as datetime, till as datetime )

Výpis denních statistik inzerátů jednoho makléře. Č as je zadán uzavřeným intervalem . Pomocí seller_id nebo seller_rkid se identifi kuje inzerát (viz kapitola 1.6).

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

407=Neplatne prihlaseni

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array struct output (

 

string date

den, ke kteremu jsou vztazena nasledujici cisla

int advert_count

pocet inzeratu maklere pro aktualni den

int views

pocet shlednuti inzeratu maklere

double advert_price

platba za zverejneni inzeratu

double topped_price

platba za topovaci operace

double total_price

soucet za inzerci a topovani pro aktualni den

int with_vat

ceny jsou s DPH (1) nebo bez DPH (0)

)

 

}

 

2.10- Metoda dostupná bez přihlášení

2.10.1 - version()

Výpis verze importu.

 

struct {

 

int status

Status ( 200=OK

 

)

string statusMessage

Slovni popis statusu.

array output (

 

string version

 

)

 

}

 

3 - Datové struktury a číselníky

3.1 - Atributy a číselníky inzerátu

V následující tabulce jsou jednotlivé atributy řazeny tak, že nahoře jsou vyjmenované povinné položky a dole nepovinné.

Tabulka 1: Seznam atributů inzerátu (metoda addAdvert)

Název

Typ

Popis

 

Povinný

advert_function

codebook

Typ

 

vždy

 

1

Prodej

 

 

 

2

Pronájem

 

 

3

Dražby

 

 

advert_lifetime

codebook

Datum do

vždy

 

1

7 dní

 

 

 

2

14 dní

 

 

 

3

30 dní

 

 

 

8

45 dní

 

 

 

4

90 dní

 

 

advert_price

double

Cena

 

vždy

advert_price_currency

codebook

Měna

 

vždy

 

1

 

 

 

2

USD

 

 

 

3

EUR

 

 

advert_price_unit

codebook

Jednotka

vždy

 

1

za nemovitost

 

 

2

za měsíc

 

 

3

za m2

 

 

 

4

za m2/měsíc

 

 

5

za m2/rok

 

 

6

za rok

 

 

 

7

za den

 

 

 

8

za hodinu

 

 

9

za m2/den

 

 

10

za m2/hodinu

 

advert_type

codebook

Kategorie

vždy

 

1

Byty

 

 

 

2

Domy

 

 

 

3

Pozemky

 

 

4

Komerční

 

 

5

Ostatní

 

 

description

string

Popis

 

vždy

locality_city

string

Město

 

vždy

locality_inaccuracy_level

int

Úroveň znepřesnění adresy

vždy

advert_id

int

ID interní

pokud zadáno, musí být ad-

 

 

 

 

vert_rkid

 

 

 

 

prázdné

advert_rkid

string

ID pro import

pokud zadáno, musí být advert_id

 

 

 

 

prázdné

advert_room_count

codebook

Velikost

povinné pro Domy

 

1

1

pokoj

 

 

2

2

pokoje

 

 

3

3

pokoje

 

 

4

4

pokoje

 

 

5

5

a více pokojů Atypický

 

 

6

 

 

 

advert_subtype

codebook

Podkategorie

povinné, platí však vždy jen pro

 

 

 

 

jednu kategorii

 

2

1+kk

 

Byty

 

3

1+1

 

Byty

 

4

2+kk

 

Byty

 

5

2+1

 

Byty

 

6

3+kk

 

Byty

 

 

 

 

Název

Typ

Popis

Povinný

advert_subtype

codebook

Podkategorie

povinné, platí však vždy jen pro

 

 

 

jednu kategorii

 

7

3+1

Byty

 

8

4+kk

Byty

 

9

4+1

Byty

 

10

5+kk

Byty

 

11

5+1

Byty

 

12

6 a více

Byty

 

16

Atypický

Byty

 

18

Komerční

Pozemky

 

19

Bydlení

Pozemky

 

20

Pole

Pozemky

 

21

Lesy

Pozemky

 

22

Louky

Pozemky

 

23

Zahrady

Pozemky

 

24

Ostatní

Pozemky

 

25

Kanceláře

Komerční

 

26

Sklady

Komerční

 

27

Výroba

Komerční

 

28

Obchodní prostory

Komerční

 

29

Ubytování

Komerční

 

30

Restaurace

Komerční

 

31

Zemědělský

Komerční

 

32

Ostatní

Komerční

 

33

Chata

Domy

 

34

Garáž

Ostatní

 

35

Památka/jiné

Domy

 

36

Ostatní

Ostatní

 

37

Rodinný

Domy

 

38

Činžovní dům

Komerční

 

39

Vila

Domy

 

40

Na klíč

Domy

 

43

Chalupa

Domy

 

44

Zemědělská usedlost Rybníky

Domy

 

46

Pokoj

Pozemky

 

47

Sady/vinice

Byty

 

48

Virtuální kancelář

Pozemky

 

49

Vinný sklep

Komerční

 

50

Půdní prostor

Ostatní

 

51

Garážové stání

Ostatní

 

52

Mobilheim

Ostatní

 

53

 

Ostatní

balcony

bool

Balkón

povinné pro Byty

basin

bool

Bazén

povinné pro Domy

building_condition

codebook

Stav objektu

povinné pro Byty, Domy, Ostatní,

 

1

Velmi dobrý

Komerční

 

2

Dobrý

 

 

3

Špatný

 

 

4

Ve výstavbě

 

 

5

Projekt

 

 

6

Novostavba

 

 

7

K demolici

 

 

8

Před rekonstrukcí

 

 

9

Po rekonstrukci

 

building_type

codebook

Stavba

povinné pro Byty, Domy, Ostatní,

 

1

Dřevěná

Komerční

 

2

Cihlová

 

 

3

Kamenná

 

 

4

Montovaná

 

 

5

Panelová

 

 

6

Skeletová

 

 

7

Smíšená

 

cellar

bool

Sklep

povinné pro Byty, Domy

estate_area

int

Plocha pozemku

povinné pro Pozemky, Domy

fl oor_number

int

Patro

povinné pro Byty

garage

bool

Garáž

povinné pro Byty, Domy,

 

 

 

Komerční

Název

Typ

Popis

Povinný

locality_latitude

double

Zeměpisná šířka

validní pouze s locality_longitude

 

 

 

 

locality_longitude

double

Zeměpisná délka

validní pouze s locality_latitude

locality_ruian

int

RUIAN lokality

validní pouze

 

 

 

s locality_ruian_level

locality_ruian_level

int

RUIAN-level lokality

validní pouze s locality_ruian

locality_uir

int

UIR lokality

validní pouze s locality_uir_level

locality_uir_level

int

UIR-level lokality

validní pouze s locality_uir

loggia

bool

Lodžie

povinné pro Byty

object_type

codebook

Typ domu

povinné pro Domy, Komerční

 

1

Přízemní

 

 

2

Patrový

 

ownership

codebook

Vlastnictví

povinné pro Byty

 

1

Osobní

 

 

2

Družstevní

 

 

3

Státní/obecní

 

parking_lots

bool

Parkování

povinné pro Byty, Domy, Komerční

project_id

int

ID projektu na prazskereality.cz

pokud zadáno,

 

 

 

project_rkid je prázdné

project_rkid

string

ID projektu u realitky

pokud zadáno,

 

 

 

project_id je prázdné

seller_id

int

ID maklere u prazskereality.cz

pokud zadáno,

 

 

 

seller_rkid je prázdné

seller_rkid

string

ID maklere u realitky

pokud zadáno, seller_id je prázdné

 

 

 

 

terrace

bool

Terasa

povinné pro Byty

usable_area

int

Užitná plocha

povinné pro Byty, Domy, Ostatní,

 

 

 

Komerční

acceptance_year

int

Rok kolaudace

 

advert_code

string

ID zakázky

 

advert_low_energy

bool

Nízkoenergetický

 

 

 

 

 

advert_price_charge

codebook

poplatky

 

 

1

včetně poplatků

 

 

2

bez poplatků

 

advert_price_commission

codebook

Provize

 

 

1

včetně provize

 

 

2

+ provize RK

 

advert_price_legal_services

codebook

Právní servis

 

 

1

včetně právního servisu bez

 

 

2

právního servisu

 

advert_price_negotiation

bool

Cena k jednání

 

advert_price_text_note

string

Poznámka k ceně

 

advert_price_text_note_en

string

Poznámka k ceně v Angličtině

 

advert_price_text_note_ru

string

Poznámka k ceně v Ruštině

 

advert_price_vat

codebook

DPH

 

 

1

včetně DPH

 

 

2

bez DPH

 

annuity

int

Anuita

 

auction_advertisement_pdf

base64

Dražební vyhláška v PDF

povinné pro Dražby

auction_date

datetime

Datum konání dražby

povinné pro Dražby

auction_date_tour

datetime

Termín 1. prohlídky

povinné pro Dražby

auction_date_tour2

datetime

Termín 2. prohlídky

povinné pro Dražby

 

 

 

 

auction_kind

codebook

Druh dražby

povinné pro Dražby

 

1

Nedobrovolná

 

 

2

Dobrovolná

 

 

3

Exekutorská dražba

 

 

4

Aukce

 

 

5

Obchodní veřejná soutěž

 

Název

Typ

Popis

Povinný

auction_place

string

Místo konání dražby

povinné pro Dražby

auction_review_pdf

base64

Posudek znalce v PDF

povinné pro Dražby

balcony_area

int

Plocha balkónu

 

 

 

 

 

basin_area

int

Plocha bazénu

 

beginning_date

date

Datum zahájení výstavby

 

building_area

int

Plocha zastavěná

 

ceiling_height

double

Výška stropu

 

cellar_area

int

Plocha sklepu

 

 

 

 

 

cost_of_living

string

Náklady na bydlení

 

description_en

string

Anglický popis

 

 

 

 

 

description_ru

string

Ruský popis

 

easy_access

codebook

Bezbariérový

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

electricity

multiselect

Elektřina

 

 

1

120V

 

 

2

230V

 

 

4

400V

 

elevator

codebook

Výtah

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

energy_effi ciency_rating

codebook

Energetická náročnost budovy

 

 

1

A - Mimořádně úsporná

 

 

2

B - Velmi úsporná

 

 

3

C - Úsporná

 

 

4

D - Méně úsporná

 

 

5

E - Nehospodárná

 

 

6

F - Velmi nehospodárná

 

 

7

G - Mimořádně nehospodárná

 

energy_performance_attachment

base64

Energetický průkaz v PDF/JPG

 

energy_performance_certifi cate

codebook

podle vyhlášky

 

 

1

č. 148/2007 Sb.

 

 

2

č. 78/2013 Sb.

 

energy_performance_summary

double

Ukazatel energetické náročnosti

 

 

 

budovy

 

extra_info

codebook

Stav

 

 

1

Rezervováno

 

 

2

Prodáno

 

fi nish_date

date

Datum ukončení výstavby

 

fi rst_tour_date

datetime

Datum prohlídky

 

fi rst_tour_date_to

datetime

Datum prohlídky do

 

fl at_class

codebook

Typ bytu

 

 

1

Mezonet

 

 

2

Loft

 

 

3

Podkrovní

 

fl oor_area

int

Plocha podlahová

 

fl oors

int

Podlaží počet

 

 

 

 

 

furnished

codebook

Vybavení

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

3

Částečně

 

garage_count

int

Počet garáží

 

garden_area

int

Plocha zahrady

 

garret

bool

Půdní vestavba

 

gas

multiselect

Plyn

 

 

1

Individuální

 

 

2

Plynovod

 

 

 

 

 

Název

Typ

Popis

Povinný

gully

multiselect

Odpad

 

 

1

Veřejná kanalizace

 

 

2

ČOV pro celý objekt Septik

 

 

3

Jímka

 

 

4

 

 

heating

multiselect

Topení

 

 

1

Lokální plynové

 

 

2

Lokální tuhá paliva

 

 

3

Lokální elektrické

 

 

4

Ústřední plynové

 

 

5

Ústřední tuhá paliva Ústřední

 

 

6

elektrické

 

 

7

Ústřední dálkové

 

 

8

Jiné

 

locality_citypart

string

Městská část

 

locality_co

string

Číslo orientační

 

locality_cp

string

Číslo popisné

 

locality_street

string

Ulice

 

 

 

 

 

loggia_area

int

Plocha lodžie

 

 

 

 

 

mortgage

bool

Hypotéka

 

 

 

 

 

mortgage_percent

double

Hypotéka - procenta

 

 

 

 

 

nolive_total_area

int

Plocha nebytových prostor

 

 

 

 

 

object_age

int

Rok výstavby

 

 

 

 

 

object_kind

codebook

Poloha domu

 

 

1

Řadový

 

 

2

Rohový

 

 

3

V bloku

 

 

4

Samostatný

 

object_location

codebook

Umístění objektu

 

 

1

Centrum obce

 

 

2

Klidná část obce

 

 

3

Rušná část obce

 

 

4

Okraj obce

 

 

5

Sídliště

 

 

6

Polosamota

 

 

7

Samota

 

offi ces_area

int

Plocha kanceláří

 

 

 

 

 

parking

int

Míst k parkování

 

 

 

 

 

personal

codebook

Převod do OV

 

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

price_auction_principal

double

Aukční jistina

povinné pro Dražby

 

 

 

 

price_expert_report

double

Znalecký posudek

povinné pro Dražby

 

 

 

 

price_minimum_bid

double

Minimální příhoz

povinné pro Dražby

 

 

 

 

production_area

int

Plocha výrobní

 

 

 

 

 

protection

codebook

Ochrana

 

 

1

Ochranné pásmo

 

 

2

Národní park

 

 

3

CHKO

 

ready_date

date

Datum nastěhování

 

 

 

 

 

reconstruction_year

int

Rok rekonstrukce

 

 

 

 

 

road_type

multiselect

Komunikace

 

 

1

Betonová

 

 

2

Dlážděná

 

 

3

Asfaltová

 

 

4

Neupravená

 

sale_date

date

Datum zahájení prodeje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název

Typ

Popis

Povinný

 

 

 

 

shop_area

int

Obchodní plocha

 

 

 

 

 

spor_percent

double

Stavební spoření - procenta

 

 

 

 

 

steps

string

Etapa

 

 

 

 

 

store_area

int

Plocha skladů

 

 

 

 

 

surroundings_type

codebook

Zástavba

 

 

1

Obytná

 

 

2

Obchodní a obytná

 

 

3

Obchodní

 

 

4

Komerční

 

 

5

Průmyslová

 

 

6

Venkovská

 

 

7

Rekreační

 

 

8

Rekreačně nevyužitá

 

telecommunication

multiselect

Telekomunikace

 

 

1

Telefon

 

 

2

Internet

 

 

3

Satelit

 

 

4

Kabelová televize

 

 

5

Kabelové rozvody

 

 

6

Ostatní

 

terrace_area

int

Plocha terasy

 

 

 

 

 

transport

multiselect

Doprava

 

 

1

Vlak

 

 

2

Dálnice

 

 

3

Silnice

 

 

4

MHD

 

 

5

Autobus

 

underground_fl oors

int

Podlaží podzemní

 

 

 

 

 

usable_area_ground

int

Užitná plocha přízemí

 

 

 

 

 

user_status

bool

Aktivní

 

 

 

 

 

water

multiselect

Voda

 

 

1

Místní zdroj

 

 

2

Dálkový vodovod

 

workshop_area

int

Plocha dílen

 

 

 

 

 

3.2 - Atributy a číselníky developerského projektu

V následném seznamu atributů developerského projektu jsou nejdříve vypsané povinné položky.

Tabulka 2: Seznam atributů developerského projektu (metoda addProject)

Název

Typ

Popis

Povinný

 

 

 

 

annotation

string

Anotace

vždy

 

 

 

 

description

string

Popis

vždy

 

 

 

 

locality_city

string

Město

vždy

 

 

 

 

locality_description

string

Popis lokality

vždy

 

 

 

 

project_lifetime

codebook

Platnost

vždy

 

1

1 měsíc

 

 

2

3 měsíce

 

 

3

12 měsíců

 

project_name

string

Jméno

vždy

 

 

 

 

ceilings

codebook

Stropy

 

 

1

keramické

 

 

2

želbet. montované

 

 

3

želbet. monolitické

 

 

4

dřevěné trámové

 

date_construct_completion

date

Dokončení výstavby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název

Typ

Popis

Povinný

 

 

 

 

date_move

date

Nastěhování

 

 

 

 

 

date_sale

date

Zahájení prodeje

 

 

 

 

 

developer_ic

int

IČ developera

 

doors

codebook

Dveře

 

 

1

foliované

 

 

2

termofoliované

 

 

3

lakované

 

 

4

dýhované

 

 

5

masivní

 

 

6

laminátované

 

 

7

plastové

 

facade_coats

codebook

Fasádní omítky

 

 

1

akrylátové

 

 

2

silikátové

 

 

3

silikonové

 

fl oors

codebook

Podlahy

 

 

1

koberec

 

 

2

plovoucí laminátové

 

 

3

plovoucí dřevěné

 

 

4

dřevěné parkety

 

 

5

marmoleum

 

 

6

vinyl

 

 

7

linoleum

 

 

8

korek

 

foundations

string

Základy

 

interior_plasters

codebook

Vnitřní omítky

 

 

1

sádrové

 

 

2

štukové

 

interior_staircase

codebook

Interiérové schodiště

 

 

1

celodřevěné

 

 

2

v kombinaci dřevo a nerez

 

 

3

celokovové

 

 

4

jiné

 

interior_wall_lining

string

Vnitřní obklady

 

kitchen_cabinets

codebook

Kuchyňská linka

 

 

1

ano

 

 

2

ne

 

locality_citypart

string

Městská část

 

locality_co

string

Číslo orientační

 

locality_cp

string

Číslo popisné

 

locality_latitude

double

Zeměpisná šířka

validní pouze s locality_longitude

locality_longitude

double

Zeměpisná délka

validní pouze s locality_latitude

locality_ruian

int

RUIAN lokality

validní pouze s locality_ruian_level

locality_ruian_level

int

RUIAN-level lokality

validní pouze s locality_ruian

locality_uir

int

UIR lokality

validní pouze s locality_uir_level

locality_street

string

Ulice

 

locality_uir_level

int

UIR-level lokality

validní pouze s locality_uir

project_active

bool

Aktivní

 

project_id

int

ID interní

 

project_rkid

string

ID pro import

 

project_url

string

Url projektu

 

reinforced_concrete_staircase

codebook

Železobetonové schodiště

 

 

1

s kobercovou krytinou

 

 

2

s obložením laminátovou plovoucí

 

 

 

podlahou

 

 

3

s obložením dřevěnou plovoucí

 

 

 

podlahou

 

 

4

s obložením z masivu

 

 

5

s obložením z marmolea

 

 

 

 

 

Název

Typ

Popis

Povinný

 

6

s obložením z vinylu

 

 

7

s obložením z linolea

 

 

8

s obložením z korku

 

roof

codebook

Střecha

 

 

1

sedlová

 

 

2

valbová

 

 

3

pultová

 

 

4

mansardová

 

 

5

plochá

 

 

6

plochá pochozí

 

roofi ng

codebook

Krytina

 

 

1

pálená

 

 

2

betonová

 

 

3

plechová

 

 

4

břidlice

 

 

5

umělá břidlice

 

 

6

živičná

 

 

7

plastová fólie

 

seller_id

int

ID maklere u prazskych realit

pokud zadáno, seller_rkid je prázdné

seller_rkid

string

ID maklere u realitky

pokud zadáno, seller_id je prázdné

sheetmetal_structure

codebook

Klempířská konstrukce

 

 

1

pozink

 

 

2

měď

 

 

3

titanzinek

 

 

4

jiný

 

siding

codebook

Vnější obklady

 

 

1

keramické

 

 

2

dřevěné

 

 

3

lícovými pásky nebo cihlami

 

 

4

kámen, mramor

 

 

5

cembonit

 

windows

codebook

Okna

 

 

1

plastová

 

 

2

Eurookna

 

 

3

plastohliníková (Aluclip)

 

 

4

hliníková

 

3.3- Návratové kódy a chybové hlášky

Status Status message

200 OK

202 Accepted, RUIAN or UIR code not found

203Accepted, address is ambiguous

204Accepted, cannot modify required parameters

404Not found

405Software key not active

407Session is bad

410Uploaded image is too large

412Result image too small

413Uploaded video is too large

414Photo limit exceeded

415Company is not active

420Cannot modify video during encoding

450Photo already exists

451Photograph is duplicit.

452Invalid parameters

453Address not found

454RUIAN or UIR code not resolved

455Invalid text item [error description]

461Seller not found

462Seller login already exists

463Seller login not found

476Invalid image format

477Advert was inserted this day

478Cannot top duplicity advert

479Advert must be published

482Advert top limit per day reached

483Cannot modify required parameters

484Cannot modify main parameters

485Ambiguous RKID

500Internal server error

901Ads limit exceeded

Popis

Vše je v pořádku

Inzerát/projekt přijat s tím, že předaný RUIAN nebo UIR kód nebyl rozpoznán Inzerát/projekt přijat s tím, že textová reprezent- ce lokality nabídla více jak jednu možnost Inzerát přijat s tím, že modifi kované povinné položky nebyly uloženy (protože uplynula doba 3 hodiny od prvního importu)

Firma, makléř, inzerát, projekt či fotografi e nebyla nalezena

Použitý SW klíč není aktivní

Přihlášení se nezdařilo, zkontrolujte heslo a SW klíč Obrázek je příliš velký

Fotografi e nemá dostatečné Rozměry Videozáznam je příliš velký

Počet nahraných fotografi í překročil limit Firma není aktivní

Během překódovávání videozáznamu s ním nelze pracovat (po 1 hodině stav encoding vyprší) Fotografi e je již vložená, toto id je svázáno s jiným inzerátem

Fotku nelze přidat, jelikož je duplicitní Nejsou vyplněny všechny povinné položky nebo jsou špatného typu (v závorce je pak vidět, které položky se hláška týká)

Selhala validace lokality

Selhalo nejen rozpoznání RUIAN nebo UIR kódu, ale i textová reprezentace

Text obsahuje nevhodná slova nebo je příliš krátký (dlouhý)

ID makléře neexistuje Login makléře je již použit

Login makléře nelze dohledat v databázi Seznamu (neregistrován)

Neznámý typ obrázku, používejte obrázky typu JPG Nelze zvýhodnit (topovat) inzerát v den vložení Nelze zvýhodnit (topovat) inzerát označený jako duplicitní

Nelze zvýhodnit (topovat) nezveřejněný nebo neschválený inzerát

Inzerát za aktuální den již byl zvýhodněn maximální počet krát

Povinné položky již není možné modifi kovat proto- že uplynula doba 3 hodiny od prvního importu. Tento návratový kód byl zrušen a nahrazen kódem 204

Hlavní položky již není možné modifi kovat protože uplynula doba 3 hodiny od prvního importu. Hlavní položky jsou: advert_function (typ inzerátu)

a advert_type (kategorie inzerátu) Zadané RKID není jednoznačné Interní chyba systému

(nahodilý výskyt=timeout, pravidelný=bug) Dosažen maximální počet inzerátů

dle inzertního balíčku

3.4 - Stavy inzerátu ve výpise

 

Hodnota publish_status

Popis

0

Probíhá zpracování ...

1

Zveřejněný

2

Firma nemá kredit

3

Dlužná částka je vyšší než kredit

4

Firma nemá zaplacený produkt ’registrace’

5

Firma je smazaná

6

Dlužná částka uživatele je vyšší než kredit

7

Uživatel nemá kredit

8

Makléř není aktivní

9

Není přidělen obchodní zástupce

10

Inzerát nemá žádné fotografi e

11

Inzerát je zakázaný

12

Inzerát je smazaný

13

Inzezát není aktivní

14

Inzerát není schválen

15

Inzerát je duplicitní

16

Inzerát čeká na vyhodnocení duplicity

17

Firma není aktivní

18

Inzerát je expirovaný

22

Překročení počtu inzerátů pro soukromou inzerci

29Inzerát nemá dostatek fotek (minimum 3)

3.5- Podporované formáty videozáznamů

Zkratka

Název

4xm

4X Technologies format

IFF

IFF format

ISS

Funcom ISS format

MTV

MTV format

RoQ

raw id RoQ format

aac

raw ADTS AAC

ac3

raw AC-3

aea

MD STUDIO audio

aiff

Audio IFF

alaw

PCM A-law format

alsa

ALSA audio output

amr

3GPP AMR fi le format

anm

Deluxe Paint Animation

apc

CRYO APC format

ape

Monkey’s Audio

asf

ASF format

ass

SSA/ASS format

au

SUN AU format

avi

AVI format

avs

AVS format

bethsoftvid

Bethesda Softworks VID format

bfi

Brute Force & Ignorance

bink

Bink

c93

Interplay C93

caf

Apple Core Audio Format

cavsvideo

raw Chinese AVS video

cdg

CD Graphics Format

Zkratka

Název

 

daud

D-Cinema audio format

dirac

raw Dirac

 

dnxhd

raw DNxHD (SMPTE VC-3)

dsicin

Delphine Software International CIN format

dts

raw DTS

 

dv

DV video format

dv1394

DV1394 A/V grab

dxa

DXA

 

ea

Electronic Arts Multimedia Format

ea_cdata

Electronic Arts cdata

eac3

raw E-AC-3

 

f32be

PCM 32 bit fl oating-pointbig-endian format

f32le

PCM 32 bit fl oating-pointlittle-endian format

f64be

PCM 64 bit fl oating-pointbig-endian format

f64le

PCM 64 bit fl oating-pointlittle-endian format

ffm

FFM (FFserver live feed) format

fi lm_cpk

Sega FILM/CPK format

fi lmstrip

Adobe Filmstrip

fl ac

raw FLAC

 

fl ic

FLI/FLC/FLX animation format

fl v

FLV format

 

gsm

raw GSM

 

gxf

GXF format

 

h261

raw H.261

 

h263

raw H.263

 

h264

raw H.264 video format

idcin

id Cinematic format

image2

image2 sequence

image2pipe

piped image2 sequence

ingenient

raw Ingenient MJPEG

ipmovie

Interplay MVE format

iv8

A format generated by IndigoVision 8000 video server

lmlm4

lmlm4 raw format

m4v

raw MPEG-4 video format

matroska

Matroska fi le format

mjpeg

raw MJPEG video

mlp

raw MLP

 

mm

American Laser Games MM format

mmf

Yamaha SMAF

mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2

QuickTime/MPEG-4/Motion JPEG 2000 format

mp3

MPEG audio layer 3

mpc

Musepack

 

mpc8

Musepack SV8

mpeg

MPEG-1 System format

mpegts

MPEG-2 transport stream format

mpegtsraw

MPEG-2 raw transport stream format

mpegvideo

raw MPEG video

msnwctcp

MSN TCP Webcam stream

mulaw

PCM mu-law format

mvi

Motion Pixels MVI format

mxf

Material eXchange Format

nc

NC camera feed format

nsv

Nullsoft Streaming Video

nut

NUT format

 

nuv

NuppelVideo format

ogg

Ogg

 

oma

Sony OpenMG audio

Zkratka

Název

oss

Open Sound System playback

psxstr

Sony Playstation STR format

pva

TechnoTrend PVA fi le and stream format

qcp

QCP format

r3d

REDCODE R3D format

rawvideo

raw video format

rl2

RL2 format

rm

RealMedia format

rpl

RPL/ARMovie format

rtsp

RTSP output format

s16be

PCM signed 16 bit big-endian format

s16le

PCM signed 16 bit little-endian format

s24be

PCM signed 24 bit big-endian format

s24le

PCM signed 24 bit little-endian format

s32be

PCM signed 32 bit big-endian format

s32le

PCM signed 32 bit little-endian format

s8

PCM signed 8 bit format

sdp

SDP

shn

raw Shorten

siff

Beam Software SIFF

smk

Smacker video

sol

Sierra SOL format

sox

SoX native format

swf

Flash format

thp

THP

tiertexseq

Tiertex Limited SEQ format

tmv

8088fl ex TMV

truehd

raw TrueHD

tta

True Audio

txd

Renderware TeXture Dictionary

u16be

PCM unsigned 16 bit big-endian format

u16le

PCM unsigned 16 bit little-endian format

u24be

PCM unsigned 24 bit big-endian format

u24le

PCM unsigned 24 bit little-endian format

u32be

PCM unsigned 32 bit big-endian format

u32le

PCM unsigned 32 bit little-endian format

u8

PCM unsigned 8 bit format

vc1

raw VC-1

vc1test

VC-1 test bitstream format

video4linux

Video4Linux device grab

video4linux2

Video4Linux2 device grab

vmd

Sierra VMD format

voc

Creative Voice fi le format

vqf

Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) TwinVQ

w64

Sony Wave64 format

wav

WAV format

wc3movie

Wing Commander III movie format

wsaud

Westwood Studios audio format

wsvqa

Westwood Studios VQA format

wv

WavPack

xa

Maxis XA File Format

yop

Psygnosis YOP Format

yuv4mpegpipe

YUV4MPEG pipe format

4 - Příklady

4.1 - PHP

 

// Defi novani zakladnich pristupovych udaju

 

$clientId = 1;

// ID klienta

$password = „vlozte-md5-hash-hesla“;

// heslo zasifrovane pomoci md5

$key = „vlozte-importni-klic“;

// importni klic

/**

*Vypocte nove sessionId

*

*@param string $sessionId Aktualni sessionId

*@param string $password Heslo k importnimu rozhrani

*@param string $key Klic k importnimu rozhrani

*@return string Nove sessionId

*/

function computeSessionId($sessionId, $password, $key) { $newVarPart = md5($sessionId . $password . $key); return substr($sessionId, 0, 48) . $newVarPart;

}

//Nacteni tridy pro praci s XMLRPC, napriklad z http://phpxmlrpc.sourceforge.net require_once ’xmlrpc/lib/xmlrpc.inc’;

//Nastaveni interniho kodovani na utf-8 pro spravny prenos diakritiky PhpXmlRpcPhpXmlRpc::$xmlrpc_internalencoding = ’UTF-8’;

/* Pripojeni k importserveru */

$client = new xmlrpc_client(’/RPC2’, ’import.prazskereality.cz’, 80);

//vytvoreni dotazu - ID klienta

//parametr - ID klienta

$params = array(new xmlrpcval($clientId, ’int’));

// vytvoreni zpravy pro ziskani sessionId

$msg = new xmlrpcmsg(’getHash’, $params);

// poslani dotazu na server

$response = $client->send($msg);

// nacteni vysledku

$getHash = php_xmlrpc_decode($response->value());

// je dotaz OK ?

if ($getHash[’status’] != 200) {

die(„Chyba pri volani getHash [{$getHash[’status’]}]: {$getHash[’statusMessage’]}“);

}

// sessionId se vypocte z obdrzeneho (vystup getHash), hesla a SW klice

$sessionId = computeSessionId($getHash[’output’][0][’sessionId’], $password, $key);

/* Prihlaseni na importserver */

//vytvoreni dotazu pro login a poslani na server $params = array(new xmlrpcval($sessionId)); $msg = new xmlrpcmsg(„login“, $params); $response = $client->send($msg);

//nacteni vysledku

$login = php_xmlrpc_decode($response->value());

//pokud je jiny status nez 200, nekde je chyba if ($login[’status’] != 200) { die(„Chyba pri prihlaseni [{$login[’status’]}]: {$login[’statusMessage’]}“);

}

/* Ukazka pridani inzeratu */

//pred kazdym dalsim pozadavkem je treba znovu vypocitat sessionId $sessionId = computeSessionId($sessionId, $password, $key);

$advert = array(

 

„advert_function“ => 1,

// prodej

„advert_lifetime“ => 1,

// 7 dni

„advert_price“ => 10000.0,

 

„advert_price_currency“ => 1,

// Kc

„advert_price_unit“ => 2,

// za mesic

„advert_type“ => 1,

// byty

„description“ => „Pekny byt s vyhledem na zahradu.“,

 

„locality_city“ => „Praha“,

 

„locality_inaccuracy_level“ => 2,

// znepresneni adresy o 1 stupen

„fl oor_number“ => 1,

// prvni patro

„garage“ => false,

 

„loggia“ => false,

 

„balcony“ => false,

 

„terrace“ => false,

 

„ownership“ => 1,

// osobni vlastnictvi

„parking_lots“ => true,

 

„advert_subtype“ => 4,

// Typ bytu 2+kk

„usable_area“ => 54,

// Plocha bytu 54m^2

„building_type“ => 2,

// Cihlova budova

„building_condition“ => 1,

// Stav objektu velmi dobry

„cellar“ => true,

// Ma sklep

„heating“ => array(3, 4),

// topeni lokalni elektricke a ustredni plynove

„telecommunication“ => array(1, 2, 4),

// telefon, internet, kabelova televize

„seller_id“ => 123456,

 

);

 

$msg = new xmlrpcmsg(„addAdvert“);

 

$msg->addParam(php_xmlrpc_encode($sessionId));

 

$msg->addParam(php_xmlrpc_encode($advert));

 

$response = $client->send($msg);

 

$result = php_xmlrpc_decode($response->value()); if (fl oor($result[’status’] / 100) != 2) { die(„Chyba pri ukladani inzeratu [{$result[’status’]}]: {$result[’statusMessage’]}“);

}

/* Odhlaseni */

$sessionId = computeSessionId($sessionId, $password, $key); $params = array(new xmlrpcval($sessionId));

$msg = new xmlrpcmsg(„logout“, $params); $response = $client->send($msg);

$result = php_xmlrpc_decode($response->value()); if ($result[’status’] != 200) { die(„Chyba pri odhlaseni [{$result[’status’]}]: {$result[’statusMessage’]}“);

}

?>

4.2 - Python

#!/usr/bin/python import xmlrpclib import hashlib

clientId = 1

 

# ID klienta

password = „vlozte-md5-hash-hesla“

# heslo zakryptovane pres md5

key = „vlozte-importni-klic“

# importni klic

def

NewSessionId(oldId, password, key):

 

 

“““

 

 

 

Heslo by se melo pouzivat uz zakryptovane pres md5.

 

Heslo i importni klic jsou zjistitelne v adminwebu.

 

“““

 

 

 

varPart = hashlib.md5()

 

 

varPart.update(oldId + password + key)

 

 

return

oldId[0:48] + varPart.hexdigest()

 

# pripojeni na

importserver

 

client

= xmlrpclib.ServerProxy(„http://import.prazskereality.cz/RPC2“)

#zavolame metodu getHash pro ziskani pocatecniho sessionId getHash = client.getHash(clientId)

if getHash[„status“] / 100 == 2:

#vypocteni sessionId pro dalsi dotaz

sessionId = NewSessionId(getHash[„output“][0][„sessionId“], password, key)

#prihlaseni na importserver response = client.login(sessionId) if response[„status“] / 100 == 2:

print „logged in.“

# vlozeni inzeratu

 

sessionId = NewSessionId(sessionId, password, key)

 

advert = {

 

„advert_function“: 1,

# prodej

„advert_lifetime“: 1,

# 7 dni

„advert_price“: 10000.0,

 

„advert_price_currency“: 1,

# Kc

„advert_price_unit“: 2,

# za mesic

„advert_type“: 1,

# byty

„description“: „Pekny byt s vyhledem na zahradu.“,

 

„locality_city“: „Praha“,

 

„locality_inaccuracy_level“: 2,

# znepresneni adresy o 1 stupen

„fl oor_number“: 1,

# prvni patro

„garage“: False,

 

„loggia“: False,

 

„balcony“: False,

 

„terrace“: False,

 

„ownership“: 1,

# osobni

„parking_lots“: True,

 

„advert_subtype“: 4,

# Typ bytu 2+kk

„usable_area“: 54,

# Plocha bytu 54m^2

„building_type“: 2,

# Cihlova budova

„building_condition“: 1,

# Stav objektu velmi dobry

„cellar“: True,

# Ma sklep

„heating“: (3, 4),

# topeni lokalni elektricke a ustredni plynove

„telecommunication“: (1, 2, 4),

# telefon, internet, kabelova televize

„seller_id“: 123456,

 

}

 

response = client.addAdvert(sessionId, advert)

 

if response[„status“] / 100 == 2:

 

print „Advert successfully added.“

 

else:

 

print „addAdvert: %d %s“ % (response[„status“], response[„statusMessage“])

# odhlaseni

sessionId = NewSessionId(sessionId, password, key) client.logout(sessionId)

else:

print „login: %d %s“ % (response[„status“], response[„statusMessage“])

else:

print „getHash: %d %s“ % (getHash[„status“], getHash[„statusMessage“])

4.3 - Příklad XML požadavku

addAdvert

20100316131255860000000000000000000000000000002176fd01641c12c1f4..

user_status 1

advert_function 1

advert_price_unit 1

advert_lifetime 3

advert_price 10000

advert_type 3

advert_price_currency 1

advert_price_unit 2

seller_rkid makler01

description

Krásný slunný byt s výhledem na hřbitov.

locality_street Radlická

locality_cp 2

locality_city Praha

locality_inaccuracy_level 2

building_type 5

building_condition 1

usable_area 100

Blog

Why to insulate? What are the options?

You have probably noted that during last years, many family houses and apartment houses are being insulated. Have you ever thought about the options and materials used for this? And have you ever thought of the reason for it?

Securing property against burglars

Who has experienced any burglary or a break-in into his house knows how uncomfortable it is. Who has not experienced it wishes not to find out. PC, TV, mobile phone, money….but you can also lose things that are not only valuable but also very close and in